Bildiri Yazım Kuralları

10.YIL-EN-SON-135x70

 

 

 

Kongreye gönderilen çalışma özetlerinin aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra kongrenin web sitesine üye olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklendikten sonra herhangi bir karışıklık olmaması adına atk2016@erzincan.edu.tr adresine bilgilendirme yapılması yararlı olacaktır. Bildiri tam metinlerinin ise atk2016@erzincan.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir. Kongre için gönderilen çalışmaların tüm sorumlulukları yazarlara aittir.

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Her bildirinin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet başlığı 10 punto sola dayalı ve kalın,  özet metni 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar sözcükler (10 punto) küçük harflerle yazılmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

 2. Yazarın adı başlığın altında 10 punto, ortalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, üniversite adı, Fakülte/Yüksekokul adı, şehir, e-posta dipnot şeklinde ilk sayfada yer almalıdır.

 3. Bildirinin ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle, kalın ve (14) punto ile Türkçe ve İngilizce alt alta yazılmalıdır. Başlıklar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır.

 4. Yazılarda sayfa kenar boşlukları; Üst: 2,5 cm, Sağ: 2 cm, Alt: 1,5 cm, Sol: 3 cm ve Üstbilgi : 2 cm, Altbilgi : 2 cm şeklinde olmalıdır. Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir.

 5. Kongreye gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

 6. Kongre ulusal nitelikte olduğundan gönderilen çalışmaların dili Türkçe olmalıdır.

 7. Yazılar, şekil, tablolar ve kaynakça dâhil 15 sayfayı geçmemelidir.

 8. Yazılar, MS Word 97 veya üzeri sürümlerde A4 kağıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, 1.5 satır aralığı ve (11) punto ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

 9. Yazılar, GİRİŞ bölümü ile başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. GİRİŞ bölümünü sırasıyla YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKLAR bölümleri izlemelidir. Ana başlıklar 12 punto, kalın ve ortalı olarak yazılmalı ve her ana başlık kaynaklar dahil 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar 11 punto, kalın, sola dayalı ve ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar, 11 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

 10. Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacak; tablo başlığı üstte, sola dayalı ve koyu yazılacaktır.

 11. Yazılardaki resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli;  şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo,  şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine,  şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde ve ortalanarak kalın karakterler ile yazılmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.

 12. Sayfaların üstüne (sağa yaslı olarak) sayfa numarası konmalıdır.

 13. Kaynaklar 9 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalı, APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır. Elektronik referanslarla ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org/elecsource.html adresine bakabilirsiniz.  Genel anlamda tüm APA 5 kuralları için http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm#eric adresine bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR

Kitap ve makale isimlerinde (özel isimler hariç) sadece ilk harf büyük yazılır

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (5th ed.). New York: Free Press.

Kitap ve makalelerde altı yazara kadar tüm yazarların soyadı ve adının baş harfi yazılır

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Altı yazardan fazla ise, altı yazarın da soyadı ve adının baş harfi yazılır, daha sonraki yazarlar için  Türkçe ise “ve diğerleri”, İngilizce ise “et al.” ifadesi kullanılır

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lonchhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge,  MA: Harvard University Press.

Editörü olan kitap

De Vaney, A., Stephan, G., & Ma, Y. (Eds.). (2000). Technology and resistance. New York: Peter Lang.

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

Kitap bölüm yazarlığı

McIsaac, S., Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (2000). Computer links to the west: Experiences from Turkey. In A. de Vaney, S. Gance, & Y. Ma  (Eds.), Technology and resistance (pp. 153–165). New York: Peter Lang Publishing.

Kurum yazarlığı olan kitap

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.

Dergide yer alan, iki yazarlı makale

Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

Gazete

Aydın, C. (1999, 13 Ocak). Bilgisayarlar ve iletişim. Radikal, s. 4.

Ansiklopedi

Meydan Larousse. (1998). Bilgi dünyasına yolculuk (2. basım, cilt 15, s. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık.

Rapor

Draude, B., & Brace, S. (1998). Assessing the impact of technology on teaching and learning: Student perspectives. (HS Report. No. 81). Washington, DC: U.S. Department of Education.

Tez

Tüzün, H. (2004). Motivating learners in educational computer games. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington, IN.

Sadece İnternette yayımlanan dergi

Yazar Soyadı, A. B., Yazar Soyadı, C. D. ve Yazar Soyadı, E. F. (2000, 7 Mart). Makale ismi. Dergi ya da yayın ismi, Varsa sayı no, Varsa sayfa no. [Çevrim-içi: http://www.aaaaaaaa.com], Erişim tarihi: 01.01.2012.

İnternet sayfası (Türkçe)

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. [Çevrim-içi: http://www.aaaaaaaa.com], Erişim tarihi: 01.01.2012.

İnternet sayfası (İngilizce)

Author’sLastName, A. B. (Date the Web page was published or updated). Title. [Available online at: http://www.aaaaaaaa.com], Retrieved on October 29, 2012.

Bildiri kitabında basılan konferans bildirisi

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 1372- 1375.

Bildiri kitabı olmayan sözlü olarak yapılan konferans sunumu

McDonald, J. T. (2002, Ocak). Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.

ERIC belgesi

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082)

Bir makalenin veritabanından alınan elektronik kopyası

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database.

Elektronik bir veritabanından elde edilen özet

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database.

 Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Yazım Kuralları

Örnek ŞABLON